بهبود عملکرد جنسی و کاهش وزن با گیاهان طبیعی « اشتراک گذاری لینک تیفا

3

عنوان : بهبود عملکرد جنسی و کاهش وزن با گیاهان طبیعی

در تحقیق منتشر شده در ژورنال Tikrit Medical Journal، اثر زنجبیل بر عملکرد جنسی مردان نابارور بررسی شد. برپایه ی این تحقیق، مصرف زنجبیل به تعداد و تحرک اسپرم ها افزود و حیات و مورفولوژی آنها را بهبود بخشید. همچنین باعث افزایش میزان تستوسترون و گلوتاتیون سرم (ترکیب آنتی اکسیداتیو) شد. محققان دلیل این امر را به اثر محافظتی آنتی اکسیدانی زنجبیل و اثر آن بر گلوتاتیون و کاهش تنش اکسیداتیو نسبت می دهند. جینجرول ها و شوگائول ها از ترکیبات فنلی مهم در زنجبیل هستند که خاصیت آنتی اکسیدانی دارند.

جهت مشاهده متن اصلی بر روی بهبود عملکرد جنسی و کاهش وزن با گیاهان طبیعی کلیک نمایید.