بریکس چیست | تعریف سطح و محاسبه بریکس - تجهیزات آزمایشگاهی آذین « اشتراک گذاری لینک تیفا

1
Image of بریکس چیست | تعریف سطح و محاسبه بریکس - تجهیزات آزمایشگاهی آذین

عنوان : بریکس چیست | تعریف سطح و محاسبه بریکس - تجهیزات آزمایشگاهی آذین

بریکس چطور محاسبه می شود؟

یک رفراکتومتر
درجات بریکس را به وسیله اندازه گیری میزان شکست مسیر نوری عبوری از یک
نمونه مایع را تعیین می نماید. مایعات حاوی قند متراکم تر از آب هستند و
باعث انکسار بیشتر مسیرهای نوری عبوری از آن می شوند. دستگاه مذکور
(رفراکتومتر ) این انکسار را با شکست مسیر نوری عبوری از آب مقایسه می کند و
یک مقدار بریکس ارائه می دهد.


جهت مشاهده متن اصلی بر روی بریکس چیست | تعریف سطح و محاسبه بریکس - تجهیزات آزمایشگاهی آذین کلیک نمایید.