حیوانات شفاف که باور وجودشان سخت است « اشتراک گذاری لینک تیفا

7
Image of حیوانات شفاف که باور وجودشان سخت است

عنوان : حیوانات شفاف که باور وجودشان سخت است

حیوانات شفاف که باور وجودشان سخت است, نگاهی به حیوانات زیر بیاندازید، البته باید با دفت بیشتری نگاه کنید

چون آنها نامرئی هستند. شاید هم خیلی شفاف باشند. بیشتر این موجودات بسیار شفاف ساکن دریا هستند

شفاف بودن یک مکانیزم دفاعی است که مانند استتار مانع شکار این حیوانات می شود.


جهت مشاهده متن اصلی بر روی حیوانات شفاف که باور وجودشان سخت است کلیک نمایید.